Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου

Προοίμιο

1. Ο παρών κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 35 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου.
2. Όλοι οι αναφερόμενοι στον παρόντα Κανονισμό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Τεχνικής και Αναπτυξιακής Επιτροπής.

Άρθρο 1
Προπονητής

Προπονητής, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος, είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούμενα από τον κανονισμό αυτό προσόντα και δικαιούται, κατά τις διατάξεις των Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) της Ε.Π.Ο., να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να δίδει οδηγίες, από την τεχνική περιοχή. Έργο του είναι η υπεύθυνη προετοιμασία, εκγύμναση και βελτίωση της αγωνιστικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών κάθε ομάδος.

Προπονητές, επίσης, θεωρούνται και οι ασχολούμενοι με την εκγύμναση και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών όπως και όσοι ασχολούνται με την ειδική προετοιμασία/προπόνηση των τερματοφυλάκων.

Άρθρο 2
Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Το επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου που διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. ή που κατά παραχώρηση της διοργανώνονται από τις Ενώσεις – Μέλη της, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν:

1. Προπονητές από Ομοσπονδία που είναι μέλος του UEFA Convention 2015

α) Οι κάτοχοι διπλώματος της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. – UEFA, σύμφωνα με τις οδηγίες της Σύμβασης UEFA των ετών 2010 και 2015
β) Οι κάτοχοι και πιστοποιητικού (για τις κατηγορίες που αυτό αναγνωρίζεται ως επαρκές, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό).
γ) Οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών των χωρών του εξωτερικού, όπως ισχύουν και προβλέπουν οι διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της UEFA.
δ) Οι κάτοχοι διπλωμάτων προπονητών ποδοσφαίρου Γ.Γ.Α. – Ε.Π.Ο., τα διπλώματα των οποίων έχουν ήδη εξομοιωθεί με τα διπλώματα UEFA όπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του μνημονίου των οκτώ (8) θέσεων UEFA-Ε.Π.Ο
ε) Οι πτυχιούχοι των Σχολών φυσικής αγωγής και αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) των ελληνικών πανεπιστημίων με κύρια ειδικότητα στο άθλημα του ποδοσφαίρου που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του μνημονίου των οκτώ θέσεων UEFA – Ε.Π.Ο. (Σχετικά έγγραφα UEFA προς Ε.Π.Ο. με ημερομηνίες 12.6.2006 και 30.6.2007).
στ) Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου, εκτός των ανωτέρω, είναι η εγγραφή τους ως μελών σε αναγνωρισμένα σωματεία προπονητών που έχει τηρήσει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παρ. 3 του καταστατικού της Ε.Π.Ο.,
ζ) Ένας προπονητής, εφόσον έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις και έχει τηρήσει τις λοιπές αναγκαίες διατυπώσεις (αίτηση εγγραφής, δικαιολογητικά, δελτίο πιστοποίησης, κ.ο.κ.) δύναται να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της ταυτότητάς του.
η) Οι υπάλληλοι των Ενώσεων – Μελών της Ε.Π.Ο. δεν μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή.

2. Προπονητές από Ομοσπονδία που δεν είναι μέλος του UEFA Convention 2015

Η πρόσληψη και απασχόληση προπονητή που ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία επιτρέπεται μόνον στις πρώτες (Α΄) ομάδες των επαγγελματικών κατηγοριών, εφόσον αυτός πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχος ισότιμου διπλώματος PRO-UEFA των σχολών της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης για τα προπονητικά προσόντα της UEFA.
β) Να έχει εργαστεί ως προπονητής σε ομάδα εθνικών κατηγοριών για μία (1) τουλάχιστον αγωνιστική περίοδο ή σε εθνική ομάδα.
γ) Να έχει ηλικία μέχρι εβδομήντα πέντε (75) ετών.
δ) Να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, του καταστατικού και των λοιπών κανονισμών της Ε.Π.Ο. και να δηλώνει, με το ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμβαση πρόσληψης), που καταρτίζεται και υποβάλλεται στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), ότι το ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό είναι το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι οποιασδήποτε ποδοσφαιρικής ή άλλης αρχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων πιστοποιείται με απόφαση της Τεχνικής και Αναπτυξιακής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.
ε) Πέραν των ανωτέρω, επιβάλλεται και η τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων για την νόμιμη διαμονή στην χώρα και την λήψη άδειας εργασίας που επιβάλλονται από τους νόμους της πολιτείας.

3. Ερασιτεχνικά σωματεία

Τα ερασιτεχνικά σωματεία όλων των κατηγοριών υποχρεωτικά προσλαμβάνουν Έλληνα προπονητή.

Άρθρο 3
Ιδιωτικό συμφωνητικό -σύμβαση πρόσληψης προπονητή

1. Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και της Π. Α. Ε. ή του σωματείου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού υποβάλλεται, υποχρεωτικά, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., επίσημο δε αντίγραφο αυτού με το αποδεικτικό υποβολής, κατατίθεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του

α) για μεν τις εθνικές κατηγορίες στην Ε.Π.Ο.
β) για δε τα τοπικά πρωταθλήματα στην οικεία Ε.Π.Σ.

Περαιτέρω υποχρεώσεις του προπονητή έναντι του τοπικού σωματείου προπονητών που είναι μέλος ή της Ένωσης σωματείων προπονητών θα αναφέρονται στα καταστατικά αυτών.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης του παρόντος άρθρου είναι απαραίτητο για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης εισόδου στην τεχνική περιοχή.

2. Με την πρόσληψη προπονητή και πριν την κατάθεση της σύμβασης, κατατίθεται άμεσα στην Ε.Π.Ο. ή στην οικεία Ε.Π.Σ. αντίστοιχα (εντός τριημέρου), από την ΠΑΕ ή το σωματείο που προβαίνει στην πρόσληψη, έγγραφη αναγγελία της πρόσληψης και αντίγραφο διπλώματος του προπονητή, προκειμένου να του εκδοθεί προσωρινά άδεια εισόδου στην τεχνική περιοχή. Το αυτό συμβαίνει και στην διακοπή της συνεργασίας με προπονητή, οπότε κατατίθεται εντός τριημέρου στην Ε.Π.Ο. ή στην οικεία Ε.Π.Σ. έγγραφο αναγγελίας της διακοπής συνεργασίας από το υπεύθυνο/η σωματείο/ΠΑΕ.

3. Το ιδιωτικό συμφωνητικό –σύμβαση προπονητή με σωματείο ή ΠΑΕ υποχρεωτικά περιλαμβάνει:

α) Τα στοιχεία των συμβαλλομένων
β) Διάρκεια ισχύος της σύμβασης
γ) Της πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τις λοιπές σε είδος παροχές προς τον προπονητή
δ) Ρήτρα αποκλειστικής διαιτητικής επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεωτικά συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των τυχόν μεταξύ τους οικονομικών διαφορών, τις επιτροπές που καθορίζονται στο καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και σε τελευταίο βαθμό το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 4
Κατηγορίες προπονητών

Οι κατηγορίες των προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα είναι: UEFA C, UEFA FUTSAL B, UEFA Goalkeeping A, UEFA ELITE YOUTH A, UEFA FOOTBALL FITNESS, UEFA – B, UEFA – A, και UEFA – PRO.

Άρθρο 5
Δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με κατηγορία του διπλώματος που κατέχει

1. Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματός τους ως εξής:

  Διοργάνωση Προπονητής Βοηθός προπονητή
1 Super League UEFA-PRO Δίπλωμα UEFA-A τουλάχιστον
2 Football League Πιστοποιητικό UEFA-PRO τουλάχιστον Πιστοποιητικό UEFA-A τουλάχιστον
3 Κ-20 Super League-Football League UEFA-A ή UEFA ELITE YOUTH A Πιστοποιητικό UEFA-Β τουλάχιστον
4 K-17 Super League-Football League Πιστοποιητικό UEFA-A ή UEFA ELITE YOUTH A Πιστοποιητικό UEFA-Β τουλάχιστον
5 Γ΄ Εθνική Δίπλωμα UEFA -Β τουλάχιστον Πιστοποιητικό UEFA-B τουλάχιστον
6 Μικτές ομάδες Ενώσεων Πιστοποιητικό UEFA-B τουλάχιστον
7 Σωματεία Γυναικείου πρωταθλήματος Ταυτότητα Προπονητή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας τουλάχιστον και σε ισχύ
8 Σωματεία Σάλας Πιστοποιητικό UEFA FUTSAL Β τουλάχιστον
9 Ερασιτεχνικά σωματεία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας Ταυτότητα Προπονητή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας τουλάχιστον και σε ισχύ
10 Ακαδημίες όλων των σωματείων Κ-14 Πιστοποιητικό UEFA C τουλάχιστον

 

Άρθρο 6
Υποχρέωση πρόσληψης προπονητή από Π.Α.Ε. και σωματεία

1. Οι Π.Α.Ε. και τα σωματεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν ως προπονητή της Α’ ποδοσφαιρικής τους ομάδας, κάτοχο διπλώματος, ανάλογου των αναφερομένων στο άρθρο 5

2. Για τα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η υποχρέωση πρόσληψης προπονητή ή όχι εναπόκειται στις οικείες Ενώσεις και καθορίζεται με τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων, οι οποίες θα πρέπει να ορίζουν (οπωσδήποτε) σχετικά, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Convention 2015 ( article 6, par.f & g)

3. Σε περίπτωση προβιβασμού τους, η Π.Α.Ε. ή το σωματείο προσλαμβάνουν υποχρεωτικά προπονητές κατόχους διπλωμάτων και πιστοποιητικών αναλόγων προς τα προβλεπόμενα στον πίνακα του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 7
Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών

1. Οι οικονομικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ προπονητών και Π.Α.Ε. ή ερασιτεχνικών σωματείων επιλύονται από την Α’ ΕΕΟΔ της Ε.Π.Ο. Οι αποφάσεις αυτές προσβάλλονται σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 8
Τεχνική και Αναπτυξιακή Επιτροπή

1. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί η Τεχνική και Αναπτυξιακή Επιτροπή, της οποίας οι αρμοδιότητες συνίστανται, μεταξύ άλλων, στην εφαρμογή και υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, του Κανονισμού Λειτουργίας Σχολής Προπονητών, των διατάξεων του CONVENTION 2015 και του GRASSROOTS CHARTER, καθώς επίσης για την επίλυση όλων των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των.

2. Η Τεχνική και Αναπτυξιακή Επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται από έναν Πρόεδρο, ο οποίος είναι μέλος της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., έναν Αναπληρωτή Πρόεδρο και τρία (3) μέλη-προπονητές, που ορίζονται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. Εκ των μελών αυτών τα δύο πρέπει να έχουν υποχρεωτικά δίπλωμα κατηγορίας UEFA-PRO και το τρίτο δίπλωμα UEFA Α΄. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. ορίζει ένα μέλος της Επιτροπής ως διευθυντή εκπαίδευσης και υπεύθυνο των σχολών, έναν ως υπεύθυνο του GRASROOTS CHARTER και τα καθήκοντα ενός- εκάστου των λοιπών μελών όπως και τον τρόπο άσκησης αυτών. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης – Υπεύθυνος Σχολών έχει μόνιμη έδρα τα γραφεία της Ε.Π.Ο. και τα ειδικότερα καθήκοντά του προσδιορίζονται από τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Τεχνικής και Αναπτυξιακής Επιτροπής.

Άρθρο 9
Επιτροπή Ισοτιμιών

1. Η αναγνώριση τίτλων σπουδών Σχολών των προπονητών ποδοσφαίρου που προέρχονται από χώρα η οποία δεν είναι μέλος της σύμβασης προπονητικής της UEFA, η ισοτιμία αυτών προς τους τίτλους σπουδών των Σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της ημεδαπής (και της UEFA), όπως και η κατάταξή τους σε ανάλογη κατηγορία, γίνεται από την Επιτροπή Ισοτιμιών της Ε.Π.Ο. η οποία αποφασίζει με γνώμονα τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο και των διεθνών συνομοσπονδιών (FIFA UEFA).

Στην Επιτροπή Ισοτιμιών συμμετέχουν:

α) Ο Πρόεδρος της Τεχνικής και Αναπτυξιακής Επιτροπής, ως Πρόεδρος,
β) Ένα (1) μέλος της Τεχνικής και Αναπτυξιακής Επιτροπής.
γ) Ένας δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Ε.Π.Ο.

Η Επιτροπή ορίζεται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., εδρεύει στην Ε.Π.Ο. και καθήκοντα Γραμματέα ασκεί υπάλληλος αυτής.

Άρθρο 10
Μητρώο προπονητών – Ταυτότητα προπονητή – Δελτίο πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή).

1. Στην Ε.Π.Ο. τηρείται μητρώο προπονητών ανά κατηγορία. Η Ε.Π.Ο. εκδίδει ταυτότητες προπονητών, τριετούς διάρκειας και δελτία πιστοποίησης εισόδου των προπονητών στην τεχνική περιοχή. Οι ταυτότητες προπονητών διακρίνονται σε:

α) Ταυτότητες προπονητών UEFA, οι οποίες απονέμονται σε κατόχους διπλωμάτων UEFA CONVENTION 2015 UEFA PRO, UEFA A UEFA B
β) Ταυτότητες προπονητών Ε.Π.Ο., οι οποίες απονέμονται σε κατόχους πιστοποιητικών UEFA B ή UEFA C PART 1 του GRASSROOTS CHARTER.

Η ταυτότητα προπονητή UEFA, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA, αλλά και η ταυτότητα προπονητών Ε.Π.Ο., αναθεωρείται υποχρεωτικά εντός τριετίας από την ημερομηνία έκδοσής της, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην ως άνω Σύμβαση

2. Το Δελτίο πιστοποίησης αποτελεί ειδική ταυτότητα για κάθε προπονητή, αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε νέα αγωνιστική περίοδο η Ε.Π.Ο. για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα και την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία και οι Ε.Π.Σ. για τα τοπικά πρωταθλήματα, εκδίδουν τα δελτία πιστοποίησης εισόδου των προπονητών και των βοηθών προπονητών στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή). Το δελτίο πιστοποίησης εισόδου, είναι ονομαστικό σε περίπτωση δε αντικατάστασης του προπονητή, θα πρέπει να εκδοθεί νέο στον αντικαταστάτη του, με υποβολή νέων δικαιολογητικών από το σωματείο ή την ΠΑΕ.

3. Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή, ο οποίος δεν κατέχει το ως άνω δελτίο πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) απαγορεύεται να εισέλθει σ’ αυτόν. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά από τους διαιτητές του αγώνα, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.

Άρθρο 11
Κυρώσεις σε σωματεία και Π.Α.Ε.

Σωματεία και Π.Α.Ε. που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 3, 6 και 10 του παρόντος κανονισμού, παραπέμπονται στα αρμόδια δικαστικά όργανα. Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, ως ακολούθως:

α) Για τα σωματεία τοπικών κατηγοριών το χρηματικό πρόστιμο θα ορίζεται από τις τοπικές Ενώσεις στις προκηρύξεις με τις οποίες θα καθορίζουν την υποχρεωτικότητα (ή μη) της πρόσληψης προπονητή.
β) Για σωματεία Γ’ Εθνικής κατηγορίας χρηματικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000) ευρώ
γ) Για Π.Α.Ε. Β’ Εθνικής κατηγορίας χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ
δ) Για Π.Α.Ε. Α’ Εθνικής κατηγορίας χρηματικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παραβατών, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έκδοση της σχετικής αποφάσεως, η ποινή του χρηματικού προστίμου διπλασιάζεται με απόφαση του ιδίου οργάνου.

Για τις Π.Α.Ε. λοιπές κυρώσεις (στην περίπτωση μη πρόσληψης προπονητή ή στην περίπτωση πρόσληψης προπονητή με κατηγορία διπλώματος μικρότερη της επιβαλλόμενης) αναφέρονται στον Κανονισμό αδειοδότησης.

Άρθρο 12
Πειθαρχικός έλεγχος Προπονητών

1. Οι προπονητές υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους οικείους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.

α) για τα αδικήματα που διαπράττονται στον αγωνιστικό χώρο και αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα δικάζονται από τις οικείες πειθαρχικές Επιτροπές της Ε.Π.Ο. ή των Ενώσεων για τα τοπικά πρωταθλήματα
β) Για λοιπές πειθαρχικές παραβάσεις που διαπράττονται εκτός αγωνιστικού χώρου ή για δηλώσεις που συνιστούν «δυσμενείς κρίσεις», η δίωξη ασκείται από το όργανο άσκησης πειθαρχικής δίωξης της Ε.Π.Ο. είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως από τον Πρόεδρο ή την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. ή την Τεχνική και Αναπτυξιακή Επιτροπή.

2. Οι διπλωματούχοι προπονητές με ταυτότητα UEFA δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, εκτός αυτήν του προπονητή. Προπονητής ο οποίος επιθυμεί να παρευρίσκεται στην τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, θα πρέπει να καταθέσει 10 ημέρες πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. την ταυτότητά του, συνοδευόμενη από έγγραφη δήλωση ότι δεν επιθυμεί να απασχοληθεί αυτή την περίοδο ως προπονητής αλλά να παρευρίσκεται στον πάγκο ενός σωματείου ή ΠΑΕ με άλλη ιδιότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Τεχνική και Αναπτυξιακή Επιτροπή της Ε.Π.Ο., είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από καταγγελία, δύναται να ανακαλέσει (ακυρώσει) την ταυτότητά του και να του επιβάλει χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000,00) Ευρώ.
Εφόσον ένας προπονητής προβεί στην κατάθεση της ταυτότητάς του δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί (ως προπονητής ποδοσφαίρου) καθ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

3. Προπονητής με δίπλωμα ή πιστοποιητικό UEFA, ο οποίος υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με Π.Α.Ε. ή σωματείο και το δίπλωμά ή το πιστοποιητικό του, δεν είναι ανάλογο των αναφερομένων στο άρθρου 6 παρ. 1, τιμωρείται, μετά από παραπομπή του στα αρμόδια δικαστικά όργανα, με ανάκληση του διπλώματος ή του πιστοποιητικού για έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από πέντε (5.000,00) έως δεκαπέντε (15.000,00) χιλιάδων ευρώ.

Άρθρο 13
Προπονητής –Ποδοσφαιριστής

1. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει αποκτήσει δίπλωμα ή διπλώματα προπονητή ΕΠΟ/UEFA οιασδήποτε κατηγορίας.

2. Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ή έχει υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόματα να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται. Η συμμετοχή του θεωρείται ως αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το σωματείο.

3. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή UEFA ανεξαρτήτως εάν αυτή έχει λήξει ή βρίσκεται εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην ΕΠΟ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

4. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται να απασχολείται ως προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου στο οποίο αγωνίζεται.

Άρθρο 14
Τελικές Διατάξεις Ερμηνεία -συμπλήρωση

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό αποφασίζει σχετικά η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. μετά από εισήγηση της Τεχνικής και Αναπτυξιακής Επιτροπής, με απαρέγκλιτη τήρηση των οδηγιών της Σύμβασης Προπονητικής της UEFA των ετών 2010 και 2015.

Ο παρών κανονισμός, που έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της UEFA, ισχύει όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. στη συνεδρίαση στις 19.05.2016 (Νο 56).

 

Αθήνα 19 Μαΐου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ
Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Χορηγοί