Κανονισμός λειτουργίας Σχολής Προπονητών

Προοίμιο

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 35 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία της σχολής προπονητών ποδοσφαίρου.

Ο παρών κανονισμός έχει άμεση συνάρτηση και συνάφεια με τον κανονισμό προπονητών της Ε.Π.Ο.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο παρόντα κανονισμό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Τεχνικής και Αναπτυξιακής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 1
Ίδρυση – Επωνυμία

Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ε.Π.Ο., έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 35 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και τις διατάξεις της Σύμβασης UEFA CONVENTION 2010 και 2015 όπως ισχύει σήμερα, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ιδρύει και να λειτουργεί στην Ελλάδα Σχολή Προπονητών Ποδοσφαίρου με την επωνυμία «Σχολή Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος».

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα – Σκοπός

1. Έδρα της Σχολής ορίζεται η Αθήνα και γραφεία της, αυτά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

2. Σκοπός της Σχολής είναι:
α) η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων, με τη φοίτησή τους σε ειδικές σχολές για την απόκτηση πιστοποιητικών και διπλωμάτων προπονητή UEFA C, UEFA Futsal B, UEFA B, UEFA Goalkeeping A, UEFA Football Fitness, UEFA elite Youth A, UEFA A, UEFA PRO.
β) η επιμόρφωση και εκπαίδευση των προπονητών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,
γ) η διοργάνωση σεμιναρίων για την ταχύρυθμη επιμόρφωση ειδικών κατηγοριών και αντικειμένου προπονητών,
δ) η εκπόνηση και έκδοση συγγραμμάτων για την κάλυψη του διδακτικού έργου κάθε Σχολής και την επιμόρφωση των προπονητών.

ΑΡΘΡΟ 3
Διοίκηση Σχολής – Κατηγορίες – Σεμινάρια.

1. Η Σχολή διοικείται από την Τεχνική και Αναπτυξιακή Επιτροπή, η οποία διορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ε.Π.Ο. και αποτελείται από ένα (1) Πρόεδρο, ο οποίος είναι μέλος της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., ένα (1) Αναπληρωτή Πρόεδρο και τρία (3) μέλη προπονητές, εκ των οποίων οι δύο (2) υποχρεωτικά με δίπλωμα κατηγορίας PRO – UEFA και ο τρίτος με δίπλωμα UEFA – A τουλάχιστον. Από τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής, ορίζονται, ο διευθυντής εκπαίδευσης – υπεύθυνος των σχολών και ο υπεύθυνος του GRASROOTS CHARTER, οι οποίοι οφείλουν να είναι κάτοχοι διπλώματος κατηγορίας PRO-UEFA.

2. Η Σχολή παρέχει εκπαίδευση για όλες τις κατηγορίες προπονητών, που προβλέπει ο Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., μετά από εισήγηση της Τεχνικής και Αναπτυξιακής Επιτροπής, ορίζει τις έδρες λειτουργίας των Σχολών σε κάθε περιοχή ευθύνης Ε.Π.Σ.

Οι κατηγορίες των προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, όπως προβλέπονται και στον κανονισμό προπονητών είναι:
UEFA FOOTBALL FITNESS
UEFA C
UEFA FUTSAL B
UEFA B
UEFA GOALKEEPING A
UEFA A
UEFA A ELITE YOUTH A
UEFA PRO

3. Η Σχολή δύναται να διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια μετά από εισήγηση της Τεχνικής και Αναπτυξιακής Επιτροπής και απόφαση της Ε.Ε.. της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 4
Ώρες διδασκαλίας – Χρόνος διάρκειας σχολών

1. Οι διδακτικές ώρες και ο χρόνος διάρκειας σπουδών κάθε σχολής κατά κατηγορία καθορίζονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών των Διεθνών Συνομοσπονδιών.

2. α) O χρόνος φοίτησης κατά κατηγορία Σχολής, σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA και οι ώρες διδασκαλίας, καθορίζονται κατά ελάχιστο ανάλογα με το επίπεδο του διπλώματος, ως ακολούθως

CONVESION 2015 και GRASSROOTS CHARTER ΕΠΟ-UEFA 2007

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  UEFA B UEFA A UEFA PRO  
Συνολικές ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης 120 180 360  
Ελάχιστες ώρες θεωρητικών μονάδων εκτός γηπέδου 60 90 144  
Ελάχιστες ώρες πρακτικών μονάδων εντός γηπέδου, συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής εμπειρίας και των επισκέψεων μελέτης 60 90 216  
Ελάχιστές ώρες αξιολογήσεων (επιπρόσθετα στις ώρες επιμόρφωσης) 3 6 9  
  UEFA Elite Youth A Μικτό UEFA Α & UEFA Elite Youth A UEFA Futsal B UEFA Goalkeeping A
Συνολικές ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης 80 260 120 120
Ελάχιστες ώρες θεωρητικών μονάδων εκτός γηπέδου 40 130 46 36
Ελάχιστες ώρες πρακτικών μονάδων εντός γηπέδου, συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής εμπειρίας και των επισκέψεων μελέτης 40 130 74 84
Ελάχιστές ώρες αξιολογήσεων (επιπρόσθετα στις ώρες επιμόρφωσης) 6 6 3 5

 

β) Ειδικά για το επίπεδο UEFA C ο χρόνος φοίτησης, τα μαθήματα και εν γένει κάθε θέμα που αφορά την κατηγορία αυτή καθορίζεται για κάθε σχολή με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. μετά από εισήγηση της Τεχνικής και Αναπτυξιακής Επιτροπής.

3. Η λειτουργία της Σχολής για κάθε κατηγορία ανακοινώνεται ένα (1), τουλάχιστον, μήνα πριν την έναρξη των μαθημάτων της.

ΑΡΘΡΟ 5
Διδακτέα Ύλη

1. Η διδακτέα ύλη, κατά κατηγορία, καθορίζεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και Υπεύθυνο της σχολής σύμφωνα με τις οδηγίες των Διεθνών Συνομοσπονδιών, τις συμβάσεις UEFA CONVENTION 2015 και GRASSROOTS ENDORSMENT.

2. Τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα διδάσκονται σύμφωνα με το δημοσιοποιημένο πρόγραμμα και η διδακτέα ύλη παραδίδεται στους σπουδαστές κατά τη λειτουργία της Σχολής.

3. Υποχρεωτικά στη θεματολογία κάθε Σχολής περιλαμβάνονται τα μαθήματα: τεχνικής – τακτικής – φυσικής κατάστασης – κανόνων του παιχνιδιού – κανονισμού αγώνων ποδοσφαίρου – στοιχείων αθλητιατρικής – αθλητικού δικαίου και κανονισμών – μοντέρνας τεχνολογίας – αθλητικής οικονομίας – διοίκησης ποδοσφαίρου.

ΑΡΘΡΟ 6
Εκπαιδευτές

1. Στη Σχολή διδάσκουν ανάλογα με την κατηγορία, τακτικοί καθηγητές – εκπαιδευτές που ονομάζει και ορίζει η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. μετά από εισήγηση της Τεχνικής και Αναπτυξιακής Επιτροπής.

2. Κατά την ίδια ακριβώς διαδικασία ορίζονται, οι λοιποί εκπαιδευτές που διδάσκουν θέματα που αφορούν επιστήμες, υποστηρικτικές του αθλήματος του ποδοσφαίρου (όπως εργοφυσιολογία, αθλητιατρική, ψυχολογία κ.λπ.).

3. Το είδος της συμβατικής σχέσης και οι αμοιβές του διδακτικού προσωπικού, καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. μετά από εισήγηση της Διοίκησης της Σχολής.

4. Το διδακτικό προσωπικό υποχρεούται να παραδίδει στον υπεύθυνο της Σχολής, τα αποτελέσματα των εξετάσεων το αργότερο μέχρι την επόμενη ημέρα από τη διεξαγωγή τους.

5. Τα προσόντα και τα λοιπά θέματα που αφορούν στον ορισμό και στην ονομασία α. των τακτικών εκπαιδευτών και β. των λοιπών εκπαιδευτών της σχολής ρυθμίζονται από ειδικό κανονισμό που εγκρίνει η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. Οι τακτικοί καθηγητές – εκπαιδευτές υποχρεωτικά πρέπει να κατέχουν α. δίπλωμα Pro UEFA ή UEFA A΄ β. πτυχίο από αναγνωρισμένες σχολές Πανεπιστημίου γ. διδακτική και συγγραφική εμπειρία στο άθλημα του ποδοσφαίρου δ. να έχουν ονομασθεί «καθηγητές ποδοσφαίρου – εκπαιδευτές προπονητών».

ΑΡΘΡΟ 7
Προϋποθέσεις φοίτησης – Δικαιολογητικά

1. Για τη φοίτηση στη Σχολή, απαιτούνται χωριστά για κάθε κατηγορία, οι παρακάτω προϋποθέσεις και δικαιολογητικά:

Α) Για την σχολή UEFA C
α) Υγεία και ικανότητα για εκγύμναση που θα πιστοποιείται από Υγειονομική Επιτροπή όπως καθορίζεται κάθε φορά.
β) Ηλικία τουλάχιστον 18 ετών που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ’ Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης σχολής, βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.
δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., καθώς και πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.

B) Για τη Σχολή UEFA B:
α) Υγεία και ικανότητα για εκγύμναση που θα πιστοποιείται από Υγειονομική Επιτροπή όπως καθορίζεται κάθε φορά.
β) Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ’ Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης σχολής, βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Κατοχή πιστοποιητικού ή διπλώματος UEFA C (UEFA B PART ONE, τουλάχιστον 78 ωρών).
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. καθώς και πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.

Γ) Για τη Σχολή UEFA Α :
α) Υγεία και ικανότητα για εκγύμναση που θα πιστοποιείται από Υγειονομική Επιτροπή όπως καθορίζεται κάθε φορά.
β) Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ΄ Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. καθώς και πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.
δ) Κατοχή διπλώματος UEFA B και άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή τουλάχιστον για μία (1) περίοδο, αποδεικνυόμενη με φωτοτυπία του διπλώματος και βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος από Ε.Π.Σ., Ε.Π.Ο., οικεία επαγγελματική ένωση.

Δ) Για τη Σχολή PRO – UEFA:
α) Υγεία και ικανότητα για εκγύμναση που θα πιστοποιείται από Υγειονομική Επιτροπή όπως καθορίζεται κάθε φορά.
β) Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ΄ Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. καθώς και πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.
δ) Κατοχή διπλώματος UEFA A΄ και άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή τουλάχιστον για δύο (2) περιόδους αποδεικνυόμενη με φωτοτυπία του διπλώματος και βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος από ένωση – μέλος της Ε.Π.Ο. ή την Ε.Π.Ο.

Ε) Λοιπές Σχολές
α) Για την φοίτηση στην σχολή UEFA A ELITE YOUTH, απαιτούνται και δικαιολογητικά ως και κριτήρια όπως αυτά προβλέπονται στο UEFA CONVENTION 2015.
β) Για την φοίτηση στη σχολή UEFA Futsal B, απαιτούνται προσόντα και δικαιολογητικά ως και κριτήρια όπως αυτά προβλέπονται στη σύμβαση UEFA CONVENTION 2015.
γ) Για την φοίτηση στη σχολή UEFA Goalkeeping A, απαιτούνται προσόντα και δικαιολογητικά ως και κριτήρια όπως αυτά προβλέπονται στη σύμβαση UEFA CONVENTION 2015.
δ) Για την φοίτηση στη σχολή UEFA Football Fitness, απαιτούνται προσόντα και δικαιολογητικά ως και κριτήρια όπως αυτά προβλέπονται από τη σύμβαση Ε.Π.Ο. και φορέα εφαρμογής του προγράμματος.

2. Σε όλες τις σχολές ο υποψήφιος καταθέτει, μεταξύ των υπόλοιπων δικαιολογητικών συμμετοχής και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ουδεμία αξίωση από την Ε.Π.Ο. κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στη σχολή.

3. Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. με απόφασή της καθορίζει τα έξοδα φοίτησης ανά κατηγορία σχολής, (παράβολο συμμετοχής στη Σχολή, παράβολα συμμετοχής στη Σχολή Επανεξέτασης κ.λ.π.), το οποίο είναι ανέκκλητο. Το παράβολο για τη συμμετοχή των υποψήφιων προπονητών στη σχολή UEFA – Pro καταβάλλεται στο Ταμείο της Ε.Π.Ο. ή σε λογαριασμό της σε συνεργαζόμενες τράπεζες και οι υποψήφιοι λαμβάνουν ισόποσο Γραμμάτιο Είσπραξης από τη Δ/νση Οικονομικού της Ε.Π.Ο. Το παράβολο για τη συμμετοχή των υποψηφίων προπονητών στις υπόλοιπες σχολές προκαταβάλλεται και κατατίθεται από κάθε υποψήφιο προπονητή ένα, τουλάχιστον, μήνα πριν την έναρξη των μαθημάτων, σε τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Σ. όπου θα λειτουργήσει η σχολή. Ο υποψήφιος λαμβάνει ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης. Η Ε.Π.Σ. αφού παρακρατήσει το προβλεπόμενο μερίδιο υπέρ αυτής, αποδίδει το υπόλοιπο στην Ε.Π.Ο. πέντε, τουλάχιστον, μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων. Αντίγραφο του καταθετηρίου αυτού διαβιβάζεται στον Υπεύθυνο της Σχολής οπωσδήποτε πριν την έναρξη των μαθημάτων.

4. Η συμμετοχή των σπουδαστών της Σχολής στα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα είναι υποχρεωτική. Σπουδαστής που το όριο των δικαιολογημένων απουσιών του είναι έως το 10% των ωρών διδασκαλίας του προγράμματος του διπλώματος του, υποχρεούται να επαναλάβει το 25% των ωρών προγράμματος ίδιου διπλώματος, συμμετέχοντας σε σχολή που ιδρύεται και λειτουργεί εντός των επόμενων δώδεκα (12) μηνών από την λήξη της σχολής που αρχικά φοίτησε, άλλως απορρίπτεται υποχρεούμενος να επαναλάβει και πάλι την ίδια σχολή από την αρχή. Ο υποψήφιος που το όριο των δικαιολογημένων απουσιών του προγράμματος είναι πάνω από το 10% απορρίπτεται, υποχρεούμενος να επαναλάβει και πάλι το πρόγραμμα από την αρχή.

5. Μεταξύ των υποψηφίων για κάθε κατηγορία της Σχολής, με τα ίδια προσόντα και τις ίδιες προϋποθέσεις, προτιμώνται κατά σειρά:
α) Διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ανδρών με βάση τον αριθμό των συμμετοχών τους.
β) Κάτοχοι διπλώματος UEFA/ΕΠΟ που έχουν σε ισχύ σύμβαση εργασίας με Π.Α.Ε.
γ) Ανώτερος τίτλος σπουδών.
δ) Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας.

Το ειδικότερο ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων σε κάθε σχολή που ανταποκρίνεται σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες αποφασίζεται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. μετά από εισήγηση της Τεχνικής και Αναπτυξιακής Επιτροπής.

6. Ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων καθορίζεται από την Τεχνική και Αναπτυξιακή Επιτροπή και περιλαμβάνεται στην οικεία προκήρυξη.

7. Ο αριθμός των σπουδαστών για κάθε κατηγορία της Σχολής καθορίζεται από την Ε.Π.Ο. μετά από εισήγηση της Τεχνικής και Αναπτυξιακής Επιτροπής, λαμβανομένων υπόψη και των οδηγιών της UEFA.

ΑΡΘΡΟ 8
Πρόγραμμα

Το ημερήσιο πρόγραμμα της Σχολής, για κάθε κατηγορία, το καταρτίζει ο Υπεύθυνος Σχολής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 9
Διεύθυνση Σχολής

Η Σχολή, για κάθε κατηγορία, διευθύνεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και Υπεύθυνο της Σχολής, που ορίζεται με απόφαση της ΕΠΟ και όπως οι συμβάσεις CONVENTION 2010 και CONVENTION 2015 προβλέπουν και είναι αρμόδιος (face to face) για τις σχέσεις Ε.Π.Ο.- UEFA FES.

Ο Υπεύθυνος της Σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της Σχολής και δεν ανήκει στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου.

2. Τροποποιεί το ημερήσιο πρόγραμμα της Σχολής, ενημερώνοντας άμεσα, εφόσον συντρέχει ανάγκη την Επιτροπή Διοίκησης, το διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.

3. Ασκεί πειθαρχική εξουσία και δικαιούται να αποβάλλει μέχρι και μία (1) ημέρα από τη Σχολή τους σπουδαστές που υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωμα.

4. Καθορίζει και επιβλέπει την ορθή χρήση των εγκαταστάσεων, του αθλητικού υλικού και των εποπτικών οργάνων.

5. Εποπτεύει το προσωπικό της γραμματειακής υποστήριξης.

6. Τηρεί ημερολόγιο λειτουργίας της Σχολής, απουσιολόγιο, βιβλίο διδακτέας ύλης και πρακτικό συνεδριάσεων του διδακτικού προσωπικού, τα οποία και παραδίδει στην Επιτροπή Διοίκησης, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από τη λήξη λειτουργίας της Σχολής.

7. Συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας τόσο στις πρακτικές όσο και στις θεωρητικές (γραπτές ή προφορικές) εξετάσεις του σπουδαστή και πίνακα βαθμολογίας των εξετάσεων των σπουδαστών στα θέματα του κανονισμού παιδιάς ποδοσφαίρου, τους οποίους υποβάλλει στην Επιτροπή Διοίκησης, μαζί με έκθεση παρατηρήσεων και τυχόν προτάσεων, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη λειτουργίας της Σχολής.

8. Παραδίδει στο λογιστήριο της Ε.Π.Ο. τις καταστάσεις και τα παραστατικά στοιχεία της σχολής, ως επίσης και την κατάσταση με τις ώρες διδασκαλίας του διδακτικού προσωπικού και την κατάσταση των απασχολουμένων στη σχολή.

ΑΡΘΡΟ 10
Εξετάσεις – Αναβαθμολόγηση

1. Μετά τη λήξη διδασκαλίας των μαθημάτων διενεργούνται εξετάσεις στα θέματα που διδάχθηκαν.

2. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από το ένα (1) έως το δέκα (10). Προακτέος κρίνεται όποιος συγκεντρώσει τουλάχιστον πέντε (5) σε κάθε υποχρεωτικό μάθημα.

3. α) Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις των κανόνων παιχνιδιού, κανονισμού αγώνων ποδοσφαίρου, καθώς επίσης υποβάλλονται σε πρακτική και γραπτή ή προφορική σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εξέταση για τα θέματα τεχνικής, τακτικής και φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου που διδάχθηκαν. Την εξέταση ενεργούν ο Υπεύθυνος σχολής και οι Τακτικοί διδάσκοντες εκπαιδευτές – καθηγητές. Τα θέματα εξέτασης ορίζονται για κάθε σπουδαστή χωριστά ή και συνολικά από τον Υπεύθυνο της σχολής και οι Τακτικοί Εκπαιδευτές – Καθηγητές βαθμολογούν ο καθένας τους χωριστά τον κάθε σπουδαστή, παρουσία του Υπεύθυνου της σχολής.
β) Σπουδαστής που βαθμολογείται σε ένα μόνον από τα τρία βασικά μαθήματα με βαθμό κατώτερο του πέντε (5) θεωρείται επανεξεταστέος και επαναλαμβάνει την εξέταση αυτού του μαθήματος το πολύ δύο (2) φορές εντός των δύο (2) επόμενων ετών από τη λήξη των μαθημάτων της σχολής.
γ) Σπουδαστής που βαθμολογείται με βαθμό κατώτερο του πέντε (5) και μέχρι το τρία (3) σε δύο (2) μαθήματα, θεωρείται επανεξεταστέος και επαναλαμβάνει την εξέταση αυτών των μαθημάτων μια φορά το καθένα.
δ) Σπουδαστής που βαθμολογείται με βαθμό κατώτερο του 2,5 (δύο και ήμισυ) σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα απορρίπτεται και επαναλαμβάνει, εφόσον το επιθυμεί, κατά προτεραιότητα τα μαθήματα της σχολής από την αρχή μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη λήξη της σχολής).
ε) Σπουδαστής που βαθμολογείται στην πρακτική εξέταση με βαθμό 7.5 και πάνω, τότε η βάση προβιβασμού του στις θεωρητικές γραπτές εξετάσεις, είναι 4 ( τέσσερα ) αντί του 5 (πέντε ). Σπουδαστής που βαθμολογείται στην πρακτική εξέταση με βαθμό 3.5 και κάτω, τότε η βάση προβιβασμού του στις θεωρητικές γραπτές είναι 6 ( έξι ) αντί του 5 ( πέντε ).
στ) Σπουδαστής που απουσιάζει λιγότερο των δύο ωρών στο σύνολο των ωρών διδασκαλίας πριμοδοτείται στη βαθμολόγηση της Γραπτής Εξέτασης κατά 10%.
ζ) Σπουδαστής που κρίνεται επανεξεταστέος σε μαθήματα της Σχολής, έχει δικαίωμα, εφόσον το θελήσει ο ίδιος, εντός δύο ετών από τη λήξη των μαθημάτων να προσέλθει δύο φορές για να επανεξεταστεί. Εφόσον δεν αποφοιτήσει επιτυχώς, τότε επαναλαμβάνει από την αρχή την Σχολή της ίδιας κατηγορίας.
η) Υπεύθυνος για τα θέματα των εξετάσεων είναι ο Υπεύθυνος της σχολής. Για τη βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων, των κανόνων παιχνιδιού υπεύθυνος είναι ο διδάξας. Για την βαθμολόγηση των πρακτικών και γραπτών ή προφορικών θεωρητικών εξετάσεων υπεύθυνοι είναι οι Τακτικοί Εκπαιδευτές με την υποχρεωτική παρουσία του υπεύθυνου της σχολής.
θ) Συνιστάται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης μαθημάτων. Την Επιτροπή απαρτίζουν ο Υπεύθυνος της σχολής, ένα (1) μέλος της Διοίκησης της σχολής κάτοχος διπλώματος UEFA PRO και ένας (1) τακτικός ή έκτακτος εκπαιδευτής, ο οποίος δεν συμμετείχε στην βαθμολόγηση του υποψηφίου. Η αναβαθμολόγηση, μετά από προηγούμενο αίτημα του υποψηφίου προπονητή που υποβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών από την γνωστοποίηση σ αυτόν της βαθμολογίας του, διεξάγεται εντός έξι (6) μηνών στην έδρα της σχολής, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθορίζεται από την ως άνω Επιτροπή με την φυσική παρουσία του αιτούντα υποψηφίου προπονητή.

ΑΡΘΡΟ 11
Έδρες Σχολών

Η Τεχνική και Αναπτυξιακή Επιτροπή εισηγείται στην Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. τις πόλεις που θα λειτουργήσει η κάθε Σχολή. Ο υπεύθυνος της σχολής και οι υπηρεσίες της Ε.Π.Ο. μεριμνούν για την διαμονή και διατροφή των σπουδαστών καθώς και για την εξεύρεση των χώρων των θεωρητικών και πρακτικών διδασκαλιών.

ΑΡΘΡΟ 12
Διπλώματα Προπονητών – Νομιμοποίηση

1. Η Ε.Π.Ο. απονέμει τα πιστοποιητικά και τα διπλώματα κάθε Σχολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση CONVENTION 2015 και GRASSROOTS CHARTER.

2. Η Ε.Π.Ο. τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο των προπονητών ανά κατηγορία.

3. Η Σχολή έχει δική της σφραγίδα με την επωνυμία της που συμπεριλαμβάνει το έμβλημα και το λογότυπο της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 13
UEFA Convention και Σχολές Σ.Ε.Φ.Α.Α.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού, οι πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. των Α.Ε.Ι. που έχουν υπογράψει την ειδική σύμβαση Ε.Π.Ο.- Σ.Ε.Φ.Α.Α. δύνανται να λαμβάνουν πιστοποιητικό ή δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου, εφόσον το πρόγραμμα ειδικότητας των ανωτέρω τμημάτων είναι εναρμονισμένο με τη σύμβαση CONVENTION 2010 και CONVENTION 2015, ως και το σχετικό μνημόνιο των οκτώ θέσεων της συμφωνίας ΕΠΟ – UEFA JIRA PANEL και πληρούν τις προϋποθέσεις για φοίτηση σε σχολή UEFA B (έγγραφα UEFA προς Ε.Π.Ο. 12 Ιουνίου 2006 και 30 Ιουνίου 2007).

2. Η κατανομή των διπλωμάτων UEFA B και UEFA C στις σχολές Σ.Ε.Φ.Α.Α. που έχουν υπογράψει σχετική σύμβαση με την Ε.Π.Ο. ορίζεται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. μετά από εισήγηση της Τεχνικής και Αναπτυξιακής Επιτροπής και είναι πάντα συνάρτηση του συνολικού αριθμού των σπουδαστών του Σ.Ε.Φ.Α.Α. του τελευταίου εξαμήνου με τον αριθμό των σπουδαστών που έχουν επιλέξει ως κύρια ειδικότητα το ποδόσφαιρο. Ο μέγιστος αριθμός των διπλωμάτων UEFA B και UEFA C που απονέμεται στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες σπουδαστές δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος των ογδόντα οχτώ διπλωμάτων ( 44 UEFA B 44 UEFA C) για κάθε ακαδημαϊκό έτος για όλα τα Σ.Ε.Φ.Α.Α.

ΑΡΘΡΟ 14
Τελική Διάταξη

Για κάθε θέμα που προκύπτει πριν, κατά και μετά τη λειτουργία της Σχολής και που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, επιλαμβάνεται η Τεχνική και Αναπτυξιακή Επιτροπή, που εισηγείται στην Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. η οποία και αποφασίζει σχετικά στο πλαίσιο του ορθού και του δίκαιου.
Ο παρών κανονισμός ισχύει όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. στη συνεδρίαση στις 19.05.2016 (Νο 56)

 

Αθήνα 19 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ
Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Χορηγοί