Πιστοποιητικά

Προϋποθέσεις έκδοσης των πιστοποιητικών παρακολούθησης

α) Πιστοποιητικό παρακολούθησης Σχολής προπονητών UEFA-Α΄

Αφορά όσους έχουν συμμετάσχει και στις δύο φάσεις των Σχολών και έχουν κριθεί επανεξεταστέοι σε ένα από τα τρία μαθήματα της σχολής.
1. Αίτησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Μητρώου προπονητών.
2. Καταβολή παραβόλου 200 Ευρώ (100 € Ε.Π.Ο. – 100 € Ε.Π.Σ.).

Σημείωση: Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζοντας αυτό το πιστοποιητικό και τα άλλα δικαιολογητικά, όπως στις προϋποθέσεις έκδοσης Δελτίου πιστοποίησης περιγράφονται, στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων η στην Ε.Π.Ο. (ανάλογα με την διοργάνωση), μπορεί να εκδώσει  στο όνομα του σωματείου με το οποίο έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί (σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό προπονητών άρθρο 6), δελτίο πιστοποίησης.

β) Πιστοποιητικό παρακολούθησης Σχολής προπονητών UEFA-Β΄

Αφορά όσους έχουν συμμετάσχει στα μαθήματα της Σχολής και έχουν κριθεί επανεξεταστέοι σε ένα από τα τρία μαθήματα της σχολής.
1. Αίτησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Μητρώου προπονητών.
2. Καταβολή παραβόλου 150 Ευρώ (50 € Ε.Π.Ο.-100 € Ε.Π.Σ.).

Σημείωση: Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζοντας αυτό το πιστοποιητικό και τα άλλα (πλην ταυτότητας) δικαιολογητικά, όπως στις προϋποθέσεις έκδοσης Δελτίου πιστοποίησης περιγράφονται, στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, μπορεί να εκδώσει στο όνομα του σωματείου με το οποίο έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί (σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό προπονητών άρθρο 6), Δελτίο πιστοποίησης.

γ) Πιστοποιητικό παρακολούθησης Σχόλης προπονητών UEFA-C

Αφορά όσους έχουν συμμετάσχει στα μαθήματα της σχολής 
1. Αίτηση στο τμήμα μητρώου προπονητών
2. Καταβολή παραβόλου 100 Ευρώ (50 € Ε.Π.Ο.-50 € Ε.Π.Σ.).

Μόνο το τμήμα ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ της Ε.Π.Ο. θα εκδίδει τα πιστοποιητικά παρακολούθησης των Σχολών UEFA-Α΄ και  UEFA-Β΄ και UEFA-C.

Όσοι προπονητές είναι στο στάδιο της αξιολόγησής τους (μέσα στο διάστημα της τετραετίας μετά την αποφοίτηση της Σχολής και δεν έχουν πετύχει την λήψη του διπλώματος ), έχουν το δικαίωμα με αίτημα τους στην οικεία Ε.Π.Σ., η οποία το διαβιβάζει στο αρμόδιο τμήμα της διοίκησης της σχολής, να παραλάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης της Σχολής εφόσον καταθέσουν το παράβολο αξίας 70 € στο ταμείο της Ε.Π.Ο.. Το δικαίωμα αυτό εξαντλείται μετά την λήξη της τετραετίας από  την λήξη της Σχολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1.Όλα τα παράβολα θα πρέπει να καταβάλλονται εκ μέρους των ενδιαφερομένων στους λογαριασμούς που διατηρούν οι ΕΠΣ. Εξαιρούνται τα παράβολα για τη βεβαίωση παρακολούθησης σχολής τα οποία θα πρέπει καταβάλλονται στο ταμείο της Ε.Π.Ο. η στο λογαριασμό που τηρεί η Ε.Π.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώς (5082-021433-637) προσκομίζοντας την αντίστοιχη απόδειξη κατάθεσης.

Χορηγοί