Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου

Προοίμιο

1. Ο παρών κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου.
2. Όλοι οι αναφερόμενοι στον παρόντα Κανονισμό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Τεχνικής Επιτροπής.

Άρθρο 1
Προπονητής

Προπονητής, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος, είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούμενα από τον κανονισμό αυτό προσόντα και δικαιούται, κατά τις διατάξεις των Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) της Ε.Π.Ο., να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να δίνει οδηγίες, από την τεχνική περιοχή. Έργο του είναι η προετοιμασία, και η καθοδήγηση της ομάδας του με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών κάθε ομάδας.

Προπονητές με ειδικά καθήκοντα και αποστολή, επίσης, θεωρούνται και όσοι συνεργάτες του προπονητή έχουν ως στόχο την εκγύμναση και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών(Προπονητής Φυσικής Κατάστασης), και όσοι ασχολούνται με την ειδική προετοιμασία/προπόνηση των τερματοφυλάκων(Προπονητής Τερματοφυλάκων),που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.

Προπονητής σε μιαομάδα λογίζεται ένας ο οποίος και εκτελεί τα καθήκοντά του στα όρια της Τεχνικής Περιοχής. Όλοι οι υπόλοιποι αποτελούν το επιτελείο μιας ομάδας με συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες ανάλογα με την ιδιότηταπου αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα.

Άρθρο 2
Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Το επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου που διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. ή που κατά παραχώρηση της διοργανώνονται από τις Ενώσεις -Μέλη της, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν:

1. Προπονητές από Ομοσπονδία που είναι μέλος του UEFAConvention2015 και 2020

α) Οι κάτοχοι διπλώματοςτης Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. –UEFA, σύμφωνα με τις οδηγίες της Σύμβασης UEFA των ετών 2010, 2015 και 2020

β) Οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών των χωρών του εξωτερικού, όπως ισχύουν και προβλέπουν οι διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της UEFA.

γ) Οι κάτοχοι διπλωμάτων προπονητών ποδοσφαίρου Γ.Γ.Α. -Ε.Π.Ο., τα διπλώματα των οποίων έχουν ήδη εξομοιωθεί με τα διπλώματα UEFAόπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του μνημονίου των οκτώ (8) θέσεων UEFA-Ε.Π.Ο

δ) Οι πτυχιούχοι των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) των Ελληνικών πανεπιστημίων με κύρια ειδικότητα στο άθλημα του ποδοσφαίρου που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως καθορίζεταιστις διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του μνημονίου των οκτώ θέσεων UEFA -Ε.Π.Ο. (Σχετικά έγγραφα UEFA προς Ε.Π.Ο. με ημερομηνίες 12.06.2006 και 30.06.2007).

ε) Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου, εκτός των ανωτέρω, είναι η έκδοση ταυτότητας τριετίας σε ισχύ και η εγγραφή τους ως μελών σε αναγνωρισμένους Συνδέσμους προπονητών, μέλη του δευτεροβάθμιου οργάνου των προπονητών (Π.Ε.Π.Π.) που έχουν τηρήσει την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παρ.3 του καταστατικού της ΕΠΟ.

στ) Οι Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) δεν μπορούν να προσλαμβάνουν ως προπονητές των αντιπροσωπευτικών τους ομάδων ή ως Περιφερειακούς προπονητές, τους προπονητές ή/και τους ιδιοκτήτες και τα συγγενικά πρόσωπα έως 1ου βαθμού των ιδιοκτητών των σωματείων-ακαδημιών ποδοσφαίρου που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η κάθε Ε.Π.Σ.

2. Προπονητές από Ομοσπονδία που δεν είναι μέλος του UEFA Convention 2015 και 2020

Η πρόσληψη και απασχόληση προπονητή που ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία επιτρέπεται μόνον στις πρώτες (Α ́) ομάδες των επαγγελματικών κατηγοριών, εφόσον ο προπονητής αυτός πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχος ισότιμου διπλώματος UEFA PROτων σχολών της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης για τα προπονητικά προσόντα της UEFA.
β) Να έχει ηλικία μέχρι εβδομήντα πέντε (75) ετών.
γ) Να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, του καταστατικού και των λοιπών κανονισμών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.)και να δηλώνει, με το ιδιωτικό συμφωνητικό -(σύμβαση πρόσληψης)/ συμβόλαιο, που καταρτίζεται και υποβάλλεται στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), ότι το ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό είναι το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι οποιασδήποτε ποδοσφαιρικής ή άλλης αρχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων πιστοποιείται με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπήςτης Ε.Π.Ο.

δ) Πέραν των ανωτέρω, επιβάλλεται και η τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων για την νόμιμη διαμονή στην χώρα και την λήψη άδειας εργασίας που επιβάλλονται από τους νόμους της πολιτείας.

3. Ιδιωτικό συμφωνητικό -σύμβαση πρόσληψης προπονητή

1. Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και της Π. Α. Ε. ή του σωματείου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού υποβάλλεται, υποχρεωτικά, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ΤΑΧΙS, επίσημο δε αντίγραφο αυτού μαζί με το αποδεικτικό υποβολής, κατατίθεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του:

α) για μεν τις εθνικές κατηγορίες στην Ε.Π.Ο.

β) για δε τα τοπικά πρωταθλήματα στην οικεία Ε.Π.Σ.

Περαιτέρω υποχρεώσεις του προπονητή έναντι του τοπικού Συνδέσμου προπονητών που είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (ΠΕΠΠ) θα αναφέρονται στα καταστατικά αυτών.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης του παρόντος άρθρου είναι απαραίτητο για την έκδοση δελτίου πιστοποίηση προπονητή, το οποίο και επιτρέπει την είσοδο στην τεχνική περιοχή.

2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό–σύμβαση προπονητή με σωματείο ή ΠΑΕ υποχρεωτικά περιλαμβάνει:

α) Τα στοιχεία των συμβαλλομένων
β) Διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
γ) Τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τις λοιπές σε είδος παροχές προς τον προπονητή.

δ) Ρήτρα αποκλειστικής διαιτητικής επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεωτικά συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των τυχόν μεταξύ τους οικονομικών διαφορών, τις επιτροπές που καθορίζονται στο καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και σε τελευταίο βαθμό το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.
ε) Την υποχρέωση του προπονητή να κάθεται στον πάγκο της ομάδας, με την οποία έχει συμβληθεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
στ) Στο συμφωνητικό θα αναγράφεται υποχρεωτικά η ιδιότητα με την οποία προσλαμβάνεται ο προπονητής από το σωματείο (πχ Βοηθός, Προπονητής Τερματοφυλάκων, Προπονητής Φυσικής Κατάστασης).

ζ) Για τις υπογραφές των συμβαλλόμενων μερών θα πρέπει:

I. Να υπάρχει θεώρηση «γνήσιου υπογραφής» όπου απαιτείται η υπογραφή του συμβαλλόμενου Προπονητή.

II. Η υπογραφή του εκπροσώπου του Ποδοσφαιρικού Σωματείου, να συνοδεύεται μετη θεώρηση της «Σφραγίδας Εφορίας» (ΔΟΥτου Σωματείου που νομίμως εκπροσωπεί)

η) Θεωρημένα αντίγραφα τωνΣυμβολαίων των Προπονητών / ΒοηθώνΠροπονητών (σημ.: και Προπονητών Τερματοφυλάκων / ΠροπονητώνΦυσικής Κατάστασης), όλων των επαγγελματικών κατηγοριώνποδοσφαίρου, καθώς και όσες μεταβολές ή λύσεις συνεργασίας προκύψουν κατά τη διάρκεια του εκάστοτε Πρωταθλήματος της Ποδοσφαιρικής Περιόδου 2020 –2021, θα πρέπει να κατατίθενται από τους Ποδοσφαιρικούς Συλλόγους ΚΑΙ στην αρμόδια Υπηρεσία Λογιστηρίου της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 4
Κατηγορίες διπλωμάτων προπονητών

Οι κατηγορίες των προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα είναι: UEFAC, UEFA C PLUS, NATIONAL Goalkeeping C, NATIONAL C FUTSAL,UEFA FUTSAL B, UEFA Goalkeeping B, UEFA Goalkeeping A, UEFA FOOTBALL FITNESS, UEFA B, UEFA B ELITE YOUTH, UEFA A ELITE YOUTH, UEFA A, και UEFA-PRO

Άρθρο 5
Δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με κατηγορία του διπλώματος που κατέχει

1. Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματός τους ως εξής:

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
1 Super League 1 Δίπλωμα UEFA PRO Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον
2 Super League 2 Δίπλωμα UEFA PRO Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον
3 Football League Δίπλωμα UEFA PRO Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον
4 Κ-19 & Κ-17 & Κ-15 Super League 1 Δίπλωμα UEFA A Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον
5 Κ-19 & Κ-17 Super League 2 Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον
6 K-17 Football League Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον
7 Γ’Εθνική Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον
8 Μεικτές Ομάδες Ενώσεων Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
9 A’Γυναικείου πρωταθλήματος Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον
10 Β’ και Γ’ Γυναικείου πρωταθλήματος Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
11 Ανώτατη Κατηγορία Τοπικών Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων Δίπλωμα UEFAΒ τουλάχιστον ή Δίπλωμα UEFA C PLUS Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
12 Λοιπές Κατηγορίες τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
13 Τμήματα Υποδομής Σωματείων Κ-6 / Κ-16 Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
14 Πρωτάθλημα Σάλας: 1η Κατηγορία Ανδρών Δίπλωμα UEFA B FUTSAL Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
15 Πρωτάθλημα Σάλας: 2η Κατηγορία Ανδρών Δίπλωμα UEFA B FUTSAL ή Δίπλωμα UEFA B Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
16 Τμήματα Υποδομής Σωματείων Σάλας (Κ-18) Δίπλωμα UEFA B FUTSAL ή Δίπλωμα UEFA B Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
17 Τμήματα Υποδομής Σωματείων Σάλας (Κ-6 / Κ-16) Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον

 

2. Όσοι προπονητές έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων σε Σχολή προπονητών UEFA/Ε.Π.Ο. και είναι υπό καθεστώς αξιολόγησης, λογίζονται μέχρι την ολοκλήρωση αυτής (δύο χρόνια από την ημερομηνία αποφοίτησης της σχολής, σύμφωνα με τα convention2010-2015,2020) ως προπονητές της αντίστοιχης κατηγορίας διπλώματος.

Η βεβαίωση αξιολόγησης Προπονητή, θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στα δικαιολογητικά που με ηλεκτρονικό τρόπο καταθέτει ένα Ποδοσφαιρικό Σωματείοστην Αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Π.Ο., προκειμένου να εκδοθεί Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή / Βοηθού Προπονητή (σημ.: και Προπονητή Τερματοφυλάκων / Προπονητή Φυσικής Κατάστασης).

3. Ομάδα που πέτυχε την άνοδό της στην FootballLeagueκατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο και ο προπονητής της έχει δίπλωμα UEFA A μπορεί να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα 2020-2021 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA PRO.

4. Προπονητής ποδοσφαίρου UEFA/Ε.Π.Ο. δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί καθήκοντα προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σωματεία, έστω και χωρίς αμοιβή, με εξαίρεση την δυνατότητα να είναι προπονητής σε μία αντρική ομάδα ενός ερασιτεχνικού σωματείου και ταυτόχρονα προπονητής σε τμήματα υποδομών-ακαδημίας του ίδιου σωματείου ή στις μεικτές ομάδες μίας Ενώσεως.

 

Άρθρο 6
Υποχρέωση πρόσληψης προπονητή από Π.Α.Ε. και σωματεία

1. Οι Π.Α.Ε. και τα ποδοσφαιρικά σωματεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν προπονητές σε όλα τα τμήματάτους, όπου τούτο είναι υποχρεωτικό, κατόχους διπλωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού, με την έναρξη της Ποδοσφαιρικής Περιόδου, για κάθε Κατηγορία Πρωταθλήματος, καθώς και όσο αυτή η Ποδοσφαιρική Περίοδος διαρκεί.

Δεν δύναται η πρόσληψη Προπονητή, για τη θέση του Βοηθού Προπονητή, ενός Ποδοσφαιρικού Σωματείου του οποίου η συνεργασία με τον (πρώτο) Προπονητή έχει λήξει και για όσο χρονικό διάστημα αυτή η θέση παραμένει ανεκπλήρωτη.

2. α) Στα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η πρόσληψη προπονητή με Ταυτότητα Τριετίας σε ισχύ είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες πρωταθλημάτων τους. Στην περίπτωση που σε μία ΕΠΣ δεν υπάρχει
αποδεδειγμένα ικανός αριθμός προπονητών (με ταυτότητα τριετίας σε ισχύ) για την κατάλληλη εξυπηρέτηση αυτής της υποχρέωσης, η ΕΠΣ θα απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει και θα εισηγείται σχετικά για την επίλυση του ζητήματος. Για τον έλεγχο της επάρκειας θα υπολογίζονται μόνο οι προπονητές που έχουν ταυτότητα τριετίας εν ισχύ.

Οι ΕΠΣ που θα εξαιρέσουν από την υποχρέωση σωματεία τους να μην χρησιμοποιούν πιστοποιημένους προπονητές, δεν θα επιτρέπουν σε κανένα φυσικό πρόσωπο να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να εκτελεί καθήκοντα προπονητή από την τεχνική περιοχή. Αν τα σωματεία αυτά χρησιμοποιούν διπλωματούχο προπονητή θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, για την έκδοση του σχετικού δελτίου πιστοποίησης.

β) Στις ομάδες Super League 2 στις οποίες λειτουργεί ηλικιακό τμήμα Κ-15 ο προπονητής πρέπει να είναι κάτοχος τουλάχιστον διπλώματος UEFA Β.

γ) Για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 ισχύουν οι παρακάτω εξαιρέσεις:

– Δύναται να ξεκινήσει μία ομάδα την αγωνιστική περίοδο 2020 –2021 με προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA B, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα αυτή ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2019 –2020 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του, ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α. Ο προπονητής που θα εργαστεί με το παραπάνω καθεστώς οφείλει να συμμετάσχει στη πρώτη Σχολή UEFA A που θα υλοποιήσει η ΕΠΟ εντός της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021.

Ένα ποδοσφαιρικό σωματείο που πέτυχε την άνοδό της στην Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο (2019-2020) και ο προπονητής της έχει δίπλωμα UEFA Β ή βρίσκεται σε καθεστώς αξιολόγησης UEFA B, δύναται ναξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα 2020-2021 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α.

Σημείωση: Για τη διαδικασία έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή από ένα Ποδοσφαιρικό Σωματείο που διατηρεί τον ίδιο Προπονητή κατά τηνάνοδο του στην Γ’ Εθνική Κατηγορία, επιπρόσθετα απαιτούνται ως δικαιολογητικά:

i) Το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή Ποδοσφαιρικής Περιόδου 2019 – 2020 από την αρμόδια Ε.Π.Σ.

ii) Βεβαίωση από την αρμόδια Ε.Π.Σ., ότι ο εν λόγω Προπονητής πέτυχε την άνοδο στην Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία (την Ποδοσφαιρική Περίοδο 2019-2020) για το Ποδοσφαιρικό Σωματείο ευθύνης της.

iii)Σε περίπτωση που ο Προπονητής για την Ποδοσφαιρική Περίοδο 2019-2020 βρίσκονταν σε Καθεστώς Αξιολόγησης UEFA B, θα πρέπει να προσκομίσειτην αντίστοιχη βεβαίωση αξιολόγησης προπονητή που του εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΠΟ.

Σε Ε.Π.Σ. στις οποίες δεν υπάρχει ικανός αριθμός προπονητών με δίπλωμα UEFA A ή σε καθεστώς αξιολόγησης αυτού του διπλώματος, δύναται η ΕΠΣ να απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει σχετικά για την επίλυση του ζητήματος.

δ) Κάθε σωματείο που διαθέτει τμήματα υποδομών και συμμετέχει στα πρωταθλήματα υποδομών της ΕΠΣ, υποχρεούται σε πρόσληψηπροπονητή (για τα τμήματα αυτά). Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο δίπλωμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 4 του παρόντος

ε) Σε καμία Κατηγορία Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου δεν επιτρέπεται η πρόσληψη Προπονητή αλλά και η έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, για τη θέση Βοηθού Προπονητή, σε όποιον Προπονητή βρίσκεται σε Καθεστώς Αξιολόγησης ή διαθέτει κατηγορία Διπλώματος Προπονητικής, μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπει ο Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου ως την προαπαιτούμενη για την κάλυψη της θέσης του (πρώτου) Προπονητή.

Άρθρο 7
Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών

1. Οι οικονομικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ προπονητών και Π.Α.Ε. ή ερασιτεχνικών σωματείων επιλύονται από την Α’ ΕΕΟΔ της Ε.Π.Ο. Οι αποφάσεις αυτές προσβάλλονται σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 8
Τεχνική Επιτροπή

1. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί η Τεχνική Επιτροπή, της οποίας οι αρμοδιότητες συνίστανται, μεταξύ άλλων, στην εφαρμογή και υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, του Κανονισμού Λειτουργίας Σχολής Προπονητών, των διατάξεων του CONVENTION 2015, του 2020 και του GRASSROOTS CHARTER, καθώς επίσης στην επίλυση όλων των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των.

Η Τεχνική Επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται από έναν Πρόεδρο, ο οποίος είναι μέλος της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., έναν Αναπληρωτή Πρόεδρο και τρία (3) μέλη-προπονητές, που ορίζονται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. Εκ των μελών αυτών τα δύο πρέπει να έχουν υποχρεωτικά δίπλωμα κατηγορίας UEFA PRO και το τρίτο τουλάχιστον δίπλωμα UEFA Α. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. ορίζει ένα μέλος της Επιτροπής ως τεχνικό διευθυντή, κάτοχο διπλώματος UEFA PRO, έναν ως υπεύθυνο του GRASROOTS CHARTER και τα καθήκοντα ενός εκάστου των λοιπών μελών όπως και τον τρόπο άσκησης αυτών. Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει διαφορετικά για την σύνθεση της Επιτροπής και να ορίσει αυτήν ως επταμελή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της (άρθρα 42, 46) ή με λιγότερα μέλη (τριμελή).

Ο Τεχνικός Διευθυντής έχει μόνιμη έδρα τα γραφεία της Ε.Π.Ο. και τα ειδικότερα καθήκοντά του προσδιορίζονται από τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Τεχνικής και Αναπτυξιακής Επιτροπής.

Άρθρο 9
Επιτροπή Ισοτιμιών

Η αναγνώριση τίτλων σπουδών Σχολών προπονητών ποδοσφαίρου που προέρχονται από χώρα η οποία δεν είναι μέλος της σύμβασης προπονητικής της UEFA καθώς και προπονητών που προέρχονται από Σχολές προπονητών Ανεξάρτητων Φορέων, η ισοτιμία αυτών προς τους τίτλους σπουδών των Σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της ημεδαπής (και της UEFA), όπως και η κατάταξή τους σε ανάλογη κατηγορία, γίνεται από την Επιτροπή Ισοτιμιών της Ε.Π.Ο. η οποία αποφασίζει με γνώμονα τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο και των διεθνών συνομοσπονδιών (FIFA,UEFA).

Στην Επιτροπή Ισοτιμιών συμμετέχουν:

α) Ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής, ως Πρόεδρος,
β) Ένα (1) μέλος της Τεχνικής Επιτροπής.
γ) Ένας δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Ε.Π.Ο.

Η Επιτροπή ορίζεται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., εδρεύει στην Ε.Π.Ο. και καθήκοντα Γραμματέα ασκεί υπάλληλος αυτής. Η διαδικασία θα ακολουθήσει όλα τα βήματα που προβλέπονται στις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο CONVENTION 2020.

Άρθρο 10
Μητρώο προπονητών –Ταυτότητα προπονητή – Δελτίο πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή)

1. Στην Ε.Π.Ο. τηρείται μητρώο προπονητών ανά κατηγορία Διπλώματος. Η Ε.Π.Ο. εκδίδει ταυτότητες προπονητών, τριετούς διάρκειας και δελτία πιστοποίησης εισόδου των προπονητών στην τεχνική περιοχή. Οι ταυτότητες προπονητών τριετίας διακρίνονται σε:

α) Ταυτότητες προπονητών UEFA, οι οποίες απονέμονται σε κατόχους διπλωμάτων UEFA CONVENTION 2015 και 2020 UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, UEFA C, UEFA Goalkeeper A, UEFA Elite Youth Α, UEFA FUTSAL B, UEFA Goalkeeper B

β) Ταυτότητες προπονητών Ε.Π.Ο., οι οποίες απονέμονται σε κατόχους διπλωμάτων UEFA C PLUS και NATIONAL C FUTSAL. Η ταυτότητα προπονητή UEFA, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA, αλλά και η ταυτότητα προπονητών Ε.Π.Ο., αναθεωρείται υποχρεωτικάεντός τριετίας σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην ως άνω Σύμβαση

2. Το Δελτίο πιστοποίησης αποτελεί ειδική ταυτότητα για κάθε προπονητή, αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε νέα αγωνιστική περίοδο η Ε.Π.Ο. για τα πανελλήνια επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και τα πρωταθλήματα υποδομής των ερασιτεχνικών τμημάτων των Π.Α.Ε. και οι Ε.Π.Σ. για τα λοιπά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ευθύνης τους, εκδίδουν τα δελτία πιστοποίησης εισόδου των προπονητών (Πρώτος, Βοηθός, Προπονητής Τερματοφυλάκων και Προπονητής Φυσικής Κατάστασης) στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή).

Το δελτίο πιστοποίησης εισόδου, είναι ονομαστικό και αναγράφει το σωματείο στο οποίο ανήκει ο προπονητής. Σε περίπτωση δε αλλαγής σωματείου, ο προπονητής πρέπεινα εκδίδει νέο δελτίο πιστοποίησης από την οικεία ΕΠΣ, με υποβολή νέων δικαιολογητικών από την ΠΑΕ ή το σωματείο.

α)Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή

Πριν την έναρξη της κάθε αγωνιστικής περιόδου (για κάθε κατηγορία Πρωταθλήματος ξεχωριστά) και σύμφωνα με την προκήρυξη του εκάστοτε πρωταθλήματος, θα πρέπει να κατατίθενται με ηλεκτρονικό τρόπο στην Ε.Π.Ο. (στο τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης Ε.Π.Ο./ ηλεκτρονική διεύθυνση: proponites@epo.gr) ή αντίστοιχα στην οικεία Ε.Π.Σ. (για τα τοπικά πρωταθλήματα ευθύνης τους), τα δικαιολογητικά έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, προκειμένου έγκαιρα και πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, για κάθε κατηγορία Πρωταθλήματος, όλοι οι Προπονητές / Βοηθοί Προπονητές (σημ.: και οι Προπονητές Τερματοφυλάκων / Προπονητές Φυσικής Κατάστασης), όλων των κατηγοριών, να έχουν το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή στην κατοχή τους.

Πριν την έναρξη της Ποδοσφαιρικής Περιόδου, η διαδικασία για τα Ποδοσφαιρικά Σωματεία προκειμένου να αποκτήσουν το Δελτίο ΠιστοποίησηςΠροπονητή, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών έως και επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη της κάθε αγωνιστικής περιόδου (για κάθε κατηγορία Πρωταθλήματος ξεχωριστά) και σύμφωνα με την προκήρυξη του εκάστοτε πρωταθλήματος.

Η ιδιότητα του Προπονητή (Προπονητής / Βοηθός Προπονητή), καταγράφεται στο Δελτίο Πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό πρόσληψής του

β) Αποχώρηση Προπονητή / Βοηθού Προπονητή / Προπονητή Τερματοφυλάκων / Προπονητή Φυσικής Κατάστασης από Σωματείο / Π.Α.Ε.

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, εφόσον υπάρξει λύση της συνεργασίας ενός Προπονητή / Βοηθού Προπονητή με Σωματείο/ΠΑΕ, θα πρέπει να κατατίθενται, εντός τριών (3) ημερών, στην Ε.Π.Ο. (στο τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης Ε.Π.Ο./ ηλεκτρονική διεύθυνση: proponites@epo.gr )ή στην Ε.Π.Σ.:

– Επιστολή / Δήλωση θεωρημένη του Σωματείου / ΠΑΕ περί λύσης της συνεργασίας, με αριθμό πρωτοκόλλου / ημερομηνία.

– Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης ή η Καταγγελία της σύμβασης

γ) Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Εφόσον, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, λάβει χώρα αντικατάσταση και πρόσληψη νέου Προπονητή (σημ.: εξαιρούνται οι ιδιότητες Βοηθού Προπονητή / Προπονητή Τερματοφυλάκων / Προπονητή Φυσικής Κατάστασης), δεν είναι δυνατή η έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης στο νέο Προπονητή, αν δεν έχει προηγηθεί η διαδικασία αναγγελίας της διακοπής της συνεργασίας κατά τα οριζόμενα στην ως άνω υποπερίπτωση β’.

δ) Έκδοση προσωρινής άδειας εισόδου στην τεχνική περιοχή για Σωματεία που αγωνίζονται σε Εθνικά Πρωταθλήματα.

Ένα Σωματείο, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, έχει δικαίωμα να αιτηθεί την έκδοση προσωρινής άδειας εισόδου στην Τεχνική Περιοχή, έως ότου ολοκληρώσει τη διαδικασία που προβλέπεται για τη συλλογή των δικαιολογητικών που αφορούν την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης και υπό την προϋπόθεση ότιδύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Ποδοσφαιρικού Αγώνα (για τον οποίο αιτείται την προσωρινή άδεια εισόδου Προπονητή), έχει αποσταλεί στην Ε.Π.Ο. (Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ε.Π.Ο. / Τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών/ ηλεκτρονική διεύθυνση: proponites@epo.gr):

-Το σχετικό αίτημα χορήγησης προσωρινής άδειας εισόδου.
– Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης μεταξύ του Προπονητή και της Π.Α.Ε. / Σωματείου που έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντίστοιχα ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ΤΑΧΙS.
– Αντίγραφο της Ταυτότητας Τριετίας του αντικαταστάτηΠροπονητή.

Σε περίπτωση που ένας Προπονητής βρίσκεται σε Καθεστώς Αξιολόγησης, είναι υποχρεωτικό όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με το Άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού, να κατατεθεί και η σχετική Βεβαίωση Αξιολόγησης Προπονητή που του εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Π.Ο.

Κάθε Π.Α.Ε. δύναται να αιτηθεί έως και μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν τη διεξαγωγή ενός Ποδοσφαιρικού της Αγώνα, άδεια προσωρινής εισόδου στην Τεχνική Περιοχή, για έναν Προπονητή της, που είναι ήδη κάτοχος Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή σε διαφορετική Κατηγορία Πρωταθλήματος της, μόνο στην περίπτωση που διαθέτει ο Προπονητής εκείνος το επίπεδο της προπονητικής ιδιότητας όπως αυτό προβλέπεται βάσει του Άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού.

Το αίτημα για χορήγηση προσωρινής άδειας εισόδου στην τεχνική περιοχή θα πρέπει να υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο Σωματείο, υπογεγραμμένο νομίμως, με αριθμό πρωτοκόλλου / ημερομηνία, να καταγράφει την Κατηγορία Πρωταθλήματος που συμμετέχει, τον αριθμό της αγωνιστικής που αφορά το αίτημα για προσωρινή άδεια εισόδου, τις ποδοσφαιρικές ομάδες που θα αγωνιστούν μεταξύ τους, την ακριβή ημερομηνία και ώρα τέλεσης του ποδοσφαιρικού αγώνα, καθώς και το γήπεδο που έχει οριστεί για να γίνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιρικόςαγώνας.

Η προσωρινή άδεια εισόδου στην τεχνική περιοχή έχει χρονική διάρκειαγια την ημέρα και ώρα του αγώνα που εκδίδεται.

ε) Μεταβολή ιδιότητας Προπονητή

Εάν ένα Σωματείο επιθυμεί να αλλάξει την ιδιότητα ενός Προπονητή / Βοηθού Προπονητή, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, θα πρέπει να προσκομίσει το σχετικό έγγραφο με τη μεταβολή ιδιότητας, που έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ΤΑΧΙS, του Προπονητή / Βοηθού Προπονητή στην Ε.Π.Ο. (στο τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης Ε.Π.Ο./ ηλεκτρονική διεύθυνση: proponites@epo.gr),συνοδευόμενο με αίτημα για έκδοση νέου Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή (του Προπονητή του οποίου η ιδιότητα μεταβάλλεται).

Το αίτημα για μεταβολή ιδιότητας και έκδοση νέου Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή από το ενδιαφερόμενο Σωματείο θα πρέπει να γίνεται με επιστολή του Σωματείου, νομίμως υπογεγραμμένη, με αριθμό πρωτοκόλλου / ημερομηνία.

3. Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή, ο οποίος δεν κατέχει το ως άνω δελτίο πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) απαγορεύεται να εισέλθει σ’ αυτόν. Ο έλεγχος διενεργείταιυποχρεωτικά από τους διαιτητές του αγώνα, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Τυχόν μη έλεγχος από τους διαιτητές των δελτίων πιστοποίησης εισόδου των προπονητών και αναγραφή στο φύλλο αγώνος επισύρει τις ποινές που αναγράφονται στον Κ.Α.Π.

-Στα Φύλλα Αγώνων, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στο εκάστοτε πεδίο που προβλέπεται η καταγραφή των αξιωματούχων για κάθε Ποδοσφαιρικό Σύλλογο,εκτός από το επώνυμο και το όνομα του εκάστοτε Προπονητή, η ιδιότητα του (π.χ. Προπονητής / Βοηθός Προπονητής / Προπονητής Τερματοφυλάκων / Προπονητής Φυσικής Κατάστασης), ο Α/Α που αναγράφεται στο Δελτίο Πιστοποίησης και ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου αντίστοιχα.

Άρθρο 11
Κυρώσεις σε σωματεία και Π.Α.Ε.

Οι Ε.Π.Σ., τα Σωματεία και οι Π.Α.Ε. που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 5, 6 και 10 του παρόντος κανονισμού, παραπέμπονται στα αρμόδια δικαστικά όργανα.Στους παραβάτες επιβάλλεται, κατ’ άρθρο 23 του Πειθαρχικού Κώδικα, χρηματικό πρόστιμο,ως ακολούθως:

α) Για τα σωματεία τοπικών κατηγοριών, που δεν έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση πρόσληψης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 2α του παρόντος χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα.

β) Για σωματεία Γ’ Εθνικής κατηγορίας, όπως και για τις ομάδες των τμημάτων υποδομών της Football League, χρηματικό πρόστιμο πεντακόσια (500) ευρώ ανά αγώνα.

γ) Για Π.Α.Ε. της Football League χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά αγώνα.

δ) Για Π.Α.Ε. SuperLeague 2 χρηματικό πρόστιμο τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά αγώνα.

ε) Για Π.Α.Ε. της Super League 1 χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανά αγώνα.

στ) Για τα τμήματα υποδομών των ομάδων Super League 1, Super League 2, χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ ανά αγώνα.

ζ) Για τα πρωταθλήματα γυναικών, όπουείναι υποχρεωτική η πρόσληψη προπονητή, χρηματικό πρόστιμο διακόσια (200,00) Ευρώ ανά αγώνα.

η) Για τις μεικτές ομάδες των ΕΠΣ χρηματικό πρόστιμοχίλια Ευρώ (1.000,00) ανά αγώνα.

θ) Σωματεία που έχουν εξαιρεθεί από την υποχρεωτικότητα απασχόλησης πιστοποιημένου προπονητή UEFA/ ΕΠΟ και χρησιμοποιούν προπονητή, φυσικό πρόσωπο, κατά παράβαση του άρθρου 6 παράγραφος 2α, τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα.

Για τις Π.Α.Ε. λοιπές κυρώσεις (στην περίπτωση μη πρόσληψης προπονητή ή στην περίπτωση πρόσληψης προπονητή με κατηγορία διπλώματος μικρότερη της προβλεπόμενης) αναφέρονται στον Κανονισμό Αδειοδότησης.

Άρθρο 12
Πειθαρχικός έλεγχος Προπονητών

1. Οι προπονητές υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους οικείους κανονισμούςτης Ε.Π.Ο.

α) Για τα αδικήματα που διαπράττονται στον αγωνιστικό χώρο και αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα δικάζονται από τις οικείες πειθαρχικές Επιτροπές της Ε.Π.Ο. ή των Ενώσεων για τα τοπικά πρωταθλήματα

β) Για λοιπές πειθαρχικές παραβάσεις που διαπράττονται εκτός αγωνιστικού χώρου ή για δηλώσεις που συνιστούν «δυσμενείς κρίσεις», η δίωξη ασκείται από το όργανο άσκησης πειθαρχικής δίωξης της Ε.Π.Ο. είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως από τον Πρόεδρο ή την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. ή την Τεχνική Επιτροπή

2. Οι διπλωματούχοι προπονητές με ταυτότητα UEFA/ΕΠΟ δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, εκτός αυτήν του προπονητή.Προπονητής ο οποίος επιθυμεί να παρευρίσκεται στην τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, θα πρέπει να καταθέσει 10 ημέρες πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. την ταυτότητά του, συνοδευόμενη από έγγραφη δήλωση ότι δεν επιθυμεί να απασχοληθεί αυτή την περίοδο ως προπονητής αλλά να παρευρίσκεται στον πάγκο ενός σωματείου ή ΠΑΕ με άλλη ιδιότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από καταγγελία, δύναται να παραπέμψει τον προπονητή στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή με επαπειλούμενες ποινές για την εν λόγω παράβασηχρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως οκτώ χιλιάδες (8.000,00) Ευρώ και ανάκληση ταυτότητας τριετίας τουλάχιστον για έξι (6) μήνες. Εφόσον ένας προπονητής προβεί στην κατάθεση της ταυτότητάς του δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί (ως προπονητής ποδοσφαίρου) καθ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

3. Προπονητής με δίπλωμα UEFA/ΕΠΟ, ο οποίος υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με Π.Α.Ε. ή σωματείο και το δίπλωμα δεν είναι ανάλογο των αναφερομένων στο άρθρου 6 παρ. 1, τιμωρείται, μετά από παραπομπή του στα αρμόδια δικαστικά όργανα, με ανάκληση του διπλώματος για τουλάχιστον για έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000) έως οκτώ (8.000) χιλιάδες ευρώ.

4. Προπονητής με δίπλωμα UEFA/ΕΠΟ, που εκτελεί καθήκοντα προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα Σωματεία έστω και χωρίς αμοιβή τιμωρείται μετά από παραπομπή του στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή με ανάκληση του δελτίου πιστοποίησης (εισόδου στην Τεχνική Επιτροπή) και της ταυτότητας τριετίας για τουλάχιστον έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000,00) έως οκτώ (8.000,00) χιλιάδων ευρώ.

5.Προπονητής με δίπλωμα UEFA/ΕΠΟ, που εκτελεί καθήκοντα προπονητή και κατά την διάρκεια ενός αγώνα δεν παρευρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του ενώ είναι δηλωμένος στο φύλλο αγώνα τιμωρείται μετά από παραπομπή του στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή με ανάκληση του δελτίου πιστοποίησης (εισόδου στην Τεχνική Επιτροπή) και της ταυτότητας τριετίας για τουλάχιστον έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000,00) έως οκτώ (8.000,00) χιλιάδων ευρώ.

Άρθρο 13
Προπονητής – Ποδοσφαιριστής

1. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει αποκτήσει δίπλωμα ή διπλώματα προπονητή ΕΠΟ/UEFAοιασδήποτε κατηγορίας.

2. Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFAή έχει υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόματα να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται. Η συμμετοχή του θεωρείταιως αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το σωματείο.

3. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή UEFAεν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην ΕΠΟ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

4. Ένας ερασιτέχνηςποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται, κατ’εξαίρεση να απασχολείται ως προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου στο οποίο αγωνίζεται,ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό προϋποθέσεις στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο.

5. Προπονητής με δίπλωμα UEFA/ΕΠΟ και ταυτότητα τριετίας μπορεί να εργαστεί σε ομάδα κατηγορίας που έχει αντιστοιχία το δίπλωμά του και ταυτόχρονα να είναι ποδοσφαιριστής σε ομάδα Futsal.

Άρθρο 14
Τελικές Διατάξεις – Ερμηνεία – συμπλήρωση

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό αποφασίζει σχετικά η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής, με γνώμονα την τήρηση των οδηγιών της Σύμβασης Προπονητικής της UEFA των ετών 2010, 2015 και 2020.

Ο παρών κανονισμός, που έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της UEFA, ισχύει όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. κατά τη συνεδρίαση υπ’ αριθ. 42 της 31/08/2020.

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ

Χορηγοί